Dr. Öğr. Üyesi

Evrim Erişir

Yabancı Para Alacaklarında İcra Takibi ve Dava Açılışı
Uygulamada Bir Kördüğüm: İhtiyati Tedbir Mi İhtiyati Haciz Mi?
Yargıtay Kararları Işığında Kısmî Dava ve Belirsiz Alacak Davası